بر طبق قرارداد انجام عملیات ریاضی باید به ترتیب اشاره شده در این تصویر باشد؛ در واقع یعنی ابتدا باید از داخلی ترین پرانتزعملیات را شروع کرد؛ سپس توان و جذر را محسابه کنیم؛ بعد ضرب و تقسیم و در انتها عملیات جمع و تفریق را انجام دهیم؛ باید به این نکته نیز توجه نمود که هر گاه در یک عبارت جبری، عملیات های هم تراز داشتیم ( به طور مثال چند ضرب و تقسیم داشتیم ) باید از چپ به راست عملیات ها را انجام دهیم؛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *