پوستر ترتیب انجام عملیات

بر طبق قرارداد انجام عملیات ریاضی باید به ترتیب اشاره شده در این تصویر باشد؛ در واقع یعنی ابتدا باید از داخلی ترین پرانتزعملیات را شروع کرد؛ سپس توان و جذر را محسابه کنیم؛ بعد ضرب و تقسیم و در انتها عملیات جمع و تفریق را انجام دهیم؛ باید به این نکته نیز توجه نمود که هر گاه در یک عبارت، عملیات های هم تراز داشتیم ( به طور مثال چند ضرب و تقسیم داشتیم ) باید از چپ به راست عملیات ها را انجام دهیم؛

نظر و پیام شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slider

آخرین مطالب

Slider

نظرات شما