Category: پایه تحصیلی

در این تصویر مربع و مکعب اعداد رو مشاهده می کنید؛ حفظ کردن این اعداد در جذر و ریشه یابی خیلی به کمکون میاد؛

بر طبق قرارداد انجام عملیات ریاضی باید به ترتیب اشاره شده در این تصویر باشد؛ در واقع یعنی ابتدا باید از داخلی ترین پرانتزعملیات را شروع کرد؛ سپس توان و جذر را محسابه کنیم؛ بعد ضرب و تقسیم و در Read more…

Slider

آخرین مطالب

Slider

نظرات شما