ریاضی در طبیعت

ریاضیات چیزی جز کشف قوانین در طبیعت نیست و یکی از این کشف ها توسط فیبوناچی به انجام رسید

زاویه خارجی یک چند ضلعی

مجموع زوایای خارجی تمام چند ضلعی ها 360 درجه است ( چون چند ضلعی ها شکل بسته هستند و این یعنی شکل را از هر […]