مبحث آمار ریاضی هشتم

آمار از مهم ترین شاخه های ریاضی است که در تمام زمینه ها و رشته ها بسیار کاربردی است؛