زاویه خارجی یک چند ضلعی

مجموع زوایای خارجی تمام چند ضلعی ها 360 درجه است ( چون چند ضلعی ها شکل بسته هستند و این یعنی شکل را از هر […]