حل چند مثال از نامعادله

در نا معادله ها که به جای علامت مساوی از علامت های کوچک تر، بزرگ تر، کوچک تر مساوی و بزرگ تر مساوی استفاده می […]